Alates 01.01.2015 muutub veeteenuse hind


Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14, § 14 lg 1, § 14 lg 2, § 14 lg 6  ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9.1-3/14-1-019 26. novembrist 2014 kehtestab AS Valga Vesi alates 01. jaanuar 2015 a. kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes) järgmiselt:

  • Tasu võetud vee eest                                                                1,00 €/m3
  • Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest                 1,63 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale, seega kujuneb veeteenuse 1 m3 maksumuseks 3,16 eurot.

AS Valga Vesi teeninduspiirkonda kuuluvad Hummuli valla, Taheva valla ning Valga linna ühisveevärkide ja -kanalisatsioonidega ühendatud tarbijad.

Palun fikseerige oma veearvesti näit seisuga 01. jaanuar 2015 ning tasuge selle alusel osutatud teenuste eest praeguste hindadega hiljemalt 15. jaanuaril 2015.


AS Valga Vesi

Toimetaja: JUTA KARPOV

Alates 01.01.2014 muutub Hummulis veeteenuse hind

29.11.2013


AS Valga Vesi teatab, et alates 01.01.2014 kehtivad Hummuli alevikus alljärgnevad vee ja heitvee ärajuhtimise tariifid:

 

Tasu võetud vee eest                                                       0,95 eurot

käibemaks                                                                           0,19 eurot

Kokku                                                                                   1.14 eurot/m3;
 

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest        1,15 eurot
käibemaks                                                                           0,23 eurot
Kokku                                                                                    1,38 eurot/m3.

Toimetaja: JUTA KARPOV

Avalik konkurss vee-ettevõtja leidmiseks

04.09.2013

Hummuli Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi, mille eesmärgiks on leida vee-ettevõtja Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud aladel klientidele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamiseks ning olemasoleva vee-erikasutusloa tähtaja lõppemisel uue loa taotlemine koos kõigi vajalike toimingutega.

Konkursi korraldamise aluseks on Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse (ÜVVKS) § 7 lõige 2, Konkurentsiseaduse § 14 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001. a määrus nr 303 "Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord".

Õiguse andja ülesandeid konkursi korraldamisel täidab vallavanem Enn Mihailov (Vallavolikogu 22.08.2013 otsus nr 117 "Volituse andmine avaliku konkursi korraldamiseks vee-ettevõtja määramisel). Õiguse andja poolt vastutab konkursi korraldamise eest ja on kontaktisikuks konkursiga seotud küsimustes majandus-ehitusspetsialist Hugo Müller, e-post hugo@hummulivv.ee, telefon 767 9763.

 

Ainuõiguse teostamise aeg on 1. november 2013. a – 31. oktoober 2018. a.

Pakkumiste esitamise tähtpäev on 30. september 2013. a kell 11.00. 

 

Konkursil osalemise tingimused:

Pakkumiskutse dokumendid

Kehtiv vee erikasutusluba

Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Lisa 1 Lühiajalised investeeringud

Lisa 1 Pikaajalised investeeringud

Lisa 2 Valga mk veemajandusprojekt

Lisa 3 Hummuli reoveekogumisala

Hummuli valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Toimetaja: JUTA KARPOV