Häirenuputeenus päästab

Sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused

27.02.17

Loetelu makstavatest  sotsiaaltoetustest  ja  osutatavatest sotsiaalteenustest, mida Hummuli valla elanikel on võimalik taotleda.

Toimetulekutoetus on riigi abi puudustkannatavale isikule/perele, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarve vahenditest.

Vajaduspõhine peretoetus on riiklik toetus lastega perekondadele, kes elavad allpool  vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri. Toetust makstakse alates 01. juulist 2013.

Sünnitoetuse suurus on 320 eurot. 

Lapse sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul perele, kus lapse ema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Hummuli vald ja lapse elukohaks sünni registreerimisel kantakse sünnitunnistusele Eesti rahvastikuregistri andmetel Hummuli vald.
Sünnitoetuse maksmisel on tingimuseks, et lapsevanem/pere on enne lapse sündi rahvastikuregistri andmetel elanud Hummuli vallas vähemalt üks kuu. Erandjuhtudel, millised otsustab vallavalitsus, võib toetust maksta ka lühema elamisperioodi korral.
Sünnitoetuseks makstava summa suuruse kehtestab vallavolikogu oma määrusega.

Sünnitoetust makstakse kahes osas:

1) Esimene osa, summas 200 eurot, makstakse lapsevanema avalduse alusel lapse sünni registreerimise järgselt.
2) Teise osa, vastavalt kehtestatud toetuse suurusele, maksab vallavalitsus lapse sünnist ühe aasta möödumisel, kontrollides eelnevalt rahvastikuregistri andmetel lapse elukohta.


Matusetoetuse suurus on 192 eurot. Makstakse Hummuli valla elaniku surma korral avalduse alusel isikule, kes korraldab matuse.

Koolilõuna toetuse suurus on kuni 9,00 eurot ühes kuus.  Koolilõunatoetust makstakse kõikidele 10-12 klassi statsionaarses  õppevormis õppivatele Hummuli valla lastele omaosaluse kompenseerimiseks.  
Toetuse määrab vallavalitsus vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul ja toetuse saamiseks ei pea lapsevanem avaldust esitama. Põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna maksumuse vahe, mis tuleneb koolilõuna tegelikust maksumusest ja riigi poolt eraldatud summast, kaetakse Hummuli valla eelarvest.

Koolilõpetamise toetus määratakse ja  makstakse jooksval aastal kooli lõpetanud põhikooli- ja  gümnaasiumilõpetajatele vallavalitsuse korraldusega ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus vastavalt vallaeelarves selleks eraldatud vahenditele.

Koolitoetus vähekindlustatud peredele on toetus kooliskäiva lapse vanemale või eestkostjale  lapse kooliskäimisega  seotud kulutuste ( kooliriided, jalanõud, õppevahendid, huviring) katteks, kui perel endal selleks rahalisi vahendeid ei jätku.

Ranitsatoetust  makstakse  Hummuli valla lastele, kes 1. septembril alustavad esmakordselt õppimist 1. klassis.  Toetust makstakse Hummuli valla elanike registris oleva lapse vanemale või eestkostjale avalduse ja/või Hummuli Põhikooli esildise alusel. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.

Jõulupakitoetus on kinkepakk, mida antakse kõigile Hummuli valla elanike registris olevatele eelkooliealistele lastele, põhikoolis (1-9 klass) õppivatele õpilastele ning  80 aastastele ja vanematele eakatele.

Transporditoetuse määraks avahooldusauto kasutamise korral on 0,10 eurot/ km.  Transporditoetust on õigustatud taotlema 70 ja vanemad eakad, sügava puudega isikud ja alla 3 aastaste lastega pered, kes vajavad sotsiaaltransporti arsti juurde või ametiasutusse sõiduks Valga maakonna piires ja kes ei ole suutelised kasutama ühistransporti  tervisliku seisundi tõttu. Transporditoetust sotsiaaltransporditeenuse kasutamise  korral saab üks pere/isik taotleda üks kord poolaastas.

Küttetoetust saavad taotleda  üksikud (70aastased ja vanemad) eakad, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (lapsed). Toetust ei maksta töötavale isikule. Toetuse suuruse otsustab  vallavalitsus sotsiaalkomisjoni  ja/või sotsiaalametniku ettepanekust lähtudes.

Kriisitoetus/vältimatu sotsiaalabi  makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuritoe, surma või  muu õnnetuse tagajärjel. Toetuse suurus sõltub konkreetsest juhtumist, vajadusest ja eelarve võimalustest.

Lastelaagri soodustuusikute kompenseerimist (omaosalus riiklikult doteeritavate e. soodustuusikute puhul)  saavad taotleda lasterikkad  pered, vähekindlustatud pered, üksikvanema pered, puudega lapse pered.  Lapse tuusiku hinna jääkmaksumus   kompenseeritakse 40-100% ulatuses.

Ravimitoetus  (retseptiravimid) on pere sissetulekust sõltuv toetus ja seda saab taotleda majanduslikes raskustes isik/pere. Toetuse piirmäär on 40-100 % ühes kuus tasumisele kuuluvast summast ja toetust saab taotleda üldjuhul 1 kord aastas. Arvestatakse perearsti arvamust.

Laste prillitoetust makstakse vähekindlustatud ja majanduslikes raskustes olevate perede lastele ja õpilastele 40-100% prilliklaaside maksumusest ja kuni 15 eurot prilliraamide maksumusest. Toetust makstakse isikule 1 kord aastas.

Ühekordne sotsiaaltoetus on abivajaduse hindamisest ja isiku/pere sissetulekust sõltuv toetus  ning makstakse vähekindlustatud ja ajutiselt majanduslikesse raskustesse sattunud peredele/isikutele  toiduainete ostmiseks ja muude igapäevaeluks vajalike möödapääsmatute  kulutuste katteks. Toetuse suuruse otsustab iga juhtumi korral vallavalitsus lähtudes sotsiaalkomisjoni/sotsiaalametniku ettepanekust  ja üldjuhul makstakse toetust  1 kord aastas.

Hooldajatoetus on igakuine vallaeelarvest makstav toetus sügava või raske puudega täisealise isiku hooldajale või eestkostjale. Hooldamisena mõistetakse sügava või raske puudega  inimesele kõrvalabi  osutamist ja juhendamist, kui  isik ei tule iseseisvalt toime   söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise, suhtlemise või muude toimingutega, millede sooritamine  puude tõttu on täielikult või olulisel  määral takistatud.

Hooldajatoetuse suurus:

  • sügava puudega isiku hooldajale - 26 eurot kuus
  • raske puudega isiku hooldajale - 15,60 eurot kuus

Puudega inimese täiendavat  sotsiaaltoetust on võimalik taotleda raske või sügava puudega isikul, kellele hooldusvajaduse hindamise tulemusena ei ole määratud hooldajateenust, kuid on dokumentide põhjal  kindlaks tehtud, et puudega isikul  on suured kulutused hooldus-ja abivahenditele,  ravimitele, kõrvalabile või teenuse ostmiseks, mida kohalik omavalitsus ei saa puudega inimesele tagada. Toetust määratakse ja makstakse  1 kord kvartalis ning piirmääras 25-39 eurot kvartalis. Toetuse suuruse igal erandjuhul otsustab vallavalitsus.

Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei  saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu. Puudega lapse hooldusvajaduse väljaselgitamise  ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord on sätestatud  vallavolikogu määrusega . Hooldajatoetuse määra kehtestab vallavolikogu.

Hooldajatoetuse määr - 30 eurot

  • 3 kuni 16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest- 75%  hooldajatoetuse määrast;
  • 16 kuni 18 aastase raske puudega lapse hooldamise eest 60% hooldajatoetuse määrast;
  • 16 kuni 18 aastase sügava  puudega lapse hooldamise eest 100% hooldajatoetuse määrast.

Teenuse toetus on õigustatud taotlema raske või sügava puudega või sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isik sotsiaalteenuse eest tasumiseks, mida Hummuli vald isikule ei osuta. Toetuse määramise või määramata jätmise otsustab vallavalitsus pärast sotsiaalametniku poolt läbiviidud abivajaduse hindamist ja teenuse mahu  selgitamist.

 

Koduteenus

Koduteenust saavad taotleda üksikud/üksielavad eakad ja täisealised puudega inimesed, kelle igapäevane toimetulekuvõime on mingi teguri tõttu häiritud ja kes vajavad oma kodus igapäevaelu toiminguteks kõrvalabi.

Koduteenust osutatakse eelkõige isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised kõrvalabi vajavale isikule abi ja hooldust tagama. Koduteenust osutab lepingu ja hooldusplaani alusel valla koduhooldustöötaja.

Sotsiaaleluruumi tagamine/ (Sotsiaalkorterite eraldamise ja kasutamise kord)

Sotsiaalkorter antakse üürile sotsiaalteenusena eluasemeteenust vajavale isikule ja/või tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama.

Sotsiaalkorterite üürile andmise otsustab vallavalitsus. Üürihinna määramisel sotsiaalteenusena eluasemeteenust vajavale isikule/perele lähtub vallavalitsus isiku/ pere majanduslikust olukorrast ja Hummuli Vallavolikogu poolt kehtestatud üüri piirmäärast Hummuli vallas.

Turvakorteri teenust osutatakse Hummuli alevikus asuva sotsiaalkorteri baasil ja teenust on õigustatud taotlema lühiajalist öist või ööpäevaringset majutamist vajavad isikud sh. perevägivalla ohvrid.

Puudega lapse tugiisikuteenus (Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord)

Puudega lapse tugiisikuteenust osutatakse raske või sügava puudega lapsele tema individuaalsete tegevuste  toetamiseks erinevates keskkondades (lasteaed, kool, kodu) kui teenuse osutamise vajadus on vältimatu ja see on näidustatud lapse rehabilitatsiooniplaanis. Tugiisikuteenust osutab vastava koolituse läbinud lepinguline töötaja.

Pesupesemisteenust  osutatakse eelkõige koduteenust saavale üksikule eakale ja/või   puudega isikule, kes oma tervislikust seisundist lähtudes või muul mõjuval põhjusel ei ole võimeline  pesupesemistoimingut  teostama.  Pesupesemisteenust osutab Jeti Päevakeskus ja erandkorras ka Hummuli Hoolekandekeskus.

Teenuse maksumus   1 kg pesu pesemisel  on: Jeti Päevakeskuses – 0,35 eurot/kg  ja Hummuli Hoolekandekeskuses - 0, 40 eurot /kg.

Sotsiaalnõustamise teenus  on suunatud  isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on  sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalteenustest ja toetustest,  otsitakse lahendusi  iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks. Teenust osutab vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist. Teenus on isikule tasuta.

Täisealise isiku hooldusteenust  osutatakse isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt  hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste tegemisel või kelle iseseisev toimetulek kodustes tingimustes ei ole enam võimalik. Hooldusteenust osutatakse järgmiselt:

  • raske või sügava puudega isikule määratakse hooldaja (alus: Hummuli Vallavolikogu määrus „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord") 

 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus-    ööpäevaringne väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, mille  osutamist  on  võimalik taotleda kas Hummuli Hoolekandekeskuses, mõnes teises üldhooldekodus või erihooldekodus.

Logopeediteenus- osutatakse  Hummuli valla lasteaias „Sipsik" käivatele ja teenust vajavatele lastele. Teenust rahastatakse Hummuli  valla eelarvest.      

Sotsiaaltransporditeenus (Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord)

Osutatakse raske või sügava puudega isikule, kelle tervislik seisund ei võimalda kasutada ühistransporti.  

Võlanõustamine- vt. Sotsiaalteenuste osutamise kord

Isikliku abistaja teenus- vt. Sotsiaalteenuste osutamise kord

Varjupaigateenus- vt. Sotsiaalteenuste osutamise kord

Turvakoduteenus- vt. Sotsiaalteenuste osutamise kord.

Eelpoolnimetatud 4 viimase teenuse puhul abistatakse isikut teenuse saamisel, vallavalitsus teenuseid ise  ei osuta.

                                                  

 

Toimetaja: JUTA KARPOV