Lastekaitse

Lastekaitse

 

Lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve Hummuli Vallavalitsuse sotsiaaltöö-ja lastekaitsespetsialisti poolt koostöös teiste lastega töötavate isikutega.

Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused on rahuldatud.

Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule. Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust ning areneda, sõltumata soost ja rahvusest ning sellest, kas nad elavad täisperekonnas või üksikvanemaga, kas nad on lapsendatud või hooldatavad, kas nad on sündinud registreeritud või registreerimata abielust, kas nad on terved, haiged või puudega.

Lastekaitsetöö eesmärgiks on lapse seaduses ettenähtud õiguste kaitse ja kohustuste täitmise koordineerimine lapsevanemate või hooldajate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitsetöö korraldamisel teeb vallavalitsus koostööd koolide, lasteaedade, noortekeskuste, psühholoogide, politsei- ja tervishoiutöötajate, alaealiste komisjoni, Rajaleidja keskuse ning Sotsiaalkindlustusametiga.

Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal või last kasvataval isikul.

Hummuli Vallavalitsuses tegeleb lastekaitse küsimustega üks sotsiaaltöö-ja lastekaitsespetsialist, kelle tööülesanneteks lastekaitsetöö valdkonnas on:

·         toetada lapsevanemat või last kasvatavat isikut lapse õiguste ja heaolu tagamisel;

·         abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;

·         perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;

·         koostöövõrgustiku loomine lastekaitse eri tasandite ja asutustega laste õiguste ja heaolu tagamiseks;

·         valla elanike registrisse kantud laste ning perede abivajadusest ülevaate omamine;

·         erivajadustega laste ja nende perede nõustamine, neile sobivate sotsiaalteenuste ja haridusmeetmete leidmine;

·         töö alaealiste õigusrikkujate ning koolikohustuse mittetäitjatega;

·         vajadusel alaealise eestkosteasutuse ülesannete täitmine, vallavalitsuse  esindamine kohtus;

 

Lastekaitset reguleerivad:

Lapse õiguste konventsioon: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016

Lastekaitseseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001

Perekonnaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/127062012012

Riiklike peretoetuste seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/102072013024

Vanemahüvitise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/116052013043

Sotsiaalhoolekandeseadus:https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. 

Abivajavast lapsest teatamine

Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada alljärgnevatel kontaktidel:

Hummuli Vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist Eve Laar - telefon 767 9764 või 521 4317, e-mail eve@hummulivv.ee

·         vallavalitsuse üldtelefon 767 9760, e-post: vald@hummulivv.ee

·         ööpäevaringne lasteabitelefon 116 111.

 

 

 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist.

Hädaohus olevast lapsest tuleb koheselt teavitada hädaabinumbrile 112.

Hummuli Vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist Eve Laar - telefon 767 9764 või 521 4317, e-mail eve@hummulivv.ee

vallavalitsuse üldtelefon 767 9760, e-post: vald@hummulivv.ee

 

Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseüksuse Lõuna piirkond - ööpäevaringne valvetelefon 53028887.

 

Kohustus abivajavast või hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on selline teave.

 

Abiks lapsevanemale:

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abiks-lapsevanemale/

http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/abimaterjal-lapsevanemale

http://tarkvanem.ee/

http://www.lastekriis.ee/vanemale/mis-aitab.html

http://www.lepitus.ee/

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rahvusvahelised-lastekaitse-uksikjuhtumid/

Piiriülese lastekaitsetöö infovoldik eesti keeles on leitav:http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Projektid/abikeskused_infomaterjal_2016_est.pd