Projekt: Inventari soetamine ja paigaldamine Hummuli puhkeala objektile „Terviserada“


Hummuli puhkeala terviserajale paigaldatakse spordiinventar – keskkonda sobivad võimlemisvahendid.  Võimlemisvahendite valikul on arvestatud eeskätt sellega, et neid hakkavad kasutama nii Hummuli Põhikooli lapsed, valla elanikud kui ka professionaalsed sportlased. Paigaldatud on sild ja paviljon. Projekti koostamisel on aluseks võetud Hummuli puhkeala terviseradade põhiprojekt.

Üldeesmärk: Hummuli puhkealal looduslikult tervendava keskkonna loomine ja sportlikeks tegevusteks võimaluste laiendamine.


Otsesed eesmärgid:

• Hummuli puhkealal sportimisvõimaluste laiendamine

• Hummuli puhkeala miljööväärtuslikule alale lisandväärtuse andmine

• Hummuli puhkeala terviserajale spordiinventari soetamine

 

Projekti oodatav tulemus: Hummuli puhkeala külastatavus ja tuntus suureneb, tervislikke eluviise harrastavate kogukonnaliikmete arv kasvab. Noortel on alternatiivset tegevust vabas õhus. Hummuli Põhikooli (61 õpilast)  ja lasteaia Sipsik lapsed kasutavad aktiivselt soetatud võimlemisvahendeid, loodusnautlejad ja linnuvaatlejad kaunist vaadet Väike-Emajõele paviljonist.

 

Hummuli puhkeala

 

 

Planeeringu algatamise otsus koos lähteülesandega

Lisa 1 Asendiplaan

Planeeringu KSH algatamata jätmise otsus

 

Hummuli Vallavolikogu võttis 21. detsembri 2012 otsusega nr 93 vastu ja suunas avalikule väljapanekule valla üldplaneeringut muutva Hummuli puhkeala detailplaneeringu projekti, mille eesmärgiks on terviseradade ja Väike- Emajõe äärse puhkekoha (paadisadam, ujumiskoht, telkimisplats) rajamine ja planeeringualal Väike-Emajõe ehituskeeluvööndi vähendamine.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17.01.2013-14.02.2013.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 18. veebruaril 2013 algusega kell 17.30 Hummuli Vallavalitsuse ruumides.

Planeeringuga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal Hummuli Vallavalitsuse kantseleis asukohaga Hummuli alevik, Hummuli vald, Valga maakond või valla veebilehel.

 

Hummuli puhkeala detailplaneering kehtestati 15. mail 2013 otsusega nr 106.

 

Lae alla planeeringu materjalid: 

Seletuskiri

Lisad

Põhijoonis

Asendiskeem

Planeeringueelne olukord

Joonis dwg

Joonis bak