Hummuli Avatud Noortekeskus

Hummuli Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on rahvamaja struktuuriüksus.


Vald avalik-õigusliku isikuna teostab noortekeskuse kaudu oma pädevuses olevat noorsoopoliitikat.


Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel, see tähendab on avatud igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele, kaasab aktiivselt noori tegevuse algatamisse ja arendamisse, võimaldab noorele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noore omaalgatuse arendamise, loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.


Noortekeskuse tegevuse eesmärk on Hummuli valla noorte kultuuriline teenindamine ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste pakkumine vähemalt 20 tundi nädalas.

Eesmärkidest tulenevalt on noortekeskuse põhiülesanded:

1) erinevate noorsooteenuste (info ja nõuande saamine, huvitegevuse võimaldamine) pakkumine;
2) noorte arengu ning ühiskonnastumise toetamine;
3) piirkondliku noorsootöö arendamine;

4) piirkonna noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide teostamise kaudu;

5) koostöö tegemine rahvamajaga ning teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;
6) noortekeskuse ruumide kasutada andmine lastele ja noortele koosviibimisteks ja õppimiseks.

 

Noortekeskusele pandud ülesannete täitmist kontrollib Hummuli Vallavalitsus.
Noortekeskus võib oma töös kasutada vabatahtlikke.
Noortekeskuse kodukorra ja lahtiolekuajad kinnitab Hummuli Vallavalitsus.
Noortekeskuse valduses olevat vara kasutab noortekeskus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks.
Noortekeskuse eelarvesse võivad laekuda täiendavad rahalised vahendid tema poolt osutatud tasulistest teenustest, annetustest, pärandustest ja sihteraldistest.

Toimetaja: JUTA KARPOV