Hummuli aleviku Soe tee 6, 10, 12 ja nende lähiala detailplaneering

3.07.17

Hummuli Vallavolikogu 21.06.2017 otsusega nr 78 algatati detailplaneering (vt lisatud faili allpool), anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Hummuli alevikus aadressil Soe tee 6, 10, 12 ja nende lähialal. Planeeringuala hõlmab järgmisi katastriüksusi: 20801:003:0940 Soe tee 12, 20801:003:0710 Soe tee 10, 20801:003:0670 Soe tee 6, osaliselt 20801:003:0980 Soe tee 4, 20801:003:0580 Soe tee 4a, osaliselt 20801:003:0881 Veski tn 2, osaliselt 20801:004:1113 riigimaantee 23184 Asu-Soe tee, osaliselt 20801:003:0027 kohalik tee 2080035 Hummuli-Ransi tee ja osaliselt 20801:001:0153 Veski tn 1. 
Planeeritava ala suurus on ca 7,1 ha.
Detailplaneeringu koostamise vajadus ja eesmärk on kinnistul asuvaid tootmishooneid laiendada, teostada olemasolevates hoonetes väetiste käitlemine mahus kuni 15 000 tonni aastas, rajada vastavad tehnosüsteemid ja tuletõrje veevõtukoht, täiendavad juurdepääsud ning püstitada kinnistule aadressil Soe tee 10 uus laohoone.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis need tehakse ning lisatakse planeeringusse. 
Detailplaneeringu koostamise algatamise, lähteseisukohtade andmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda tööpäevadel Hummuli Vallavalitsuses ja Hummuli valla veebilehel http://hummuli.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Toimetaja: JUTA KARPOV