Hummuli aleviku korterelamute detailplaneering

23.04.2013

 

Detailplaneeringu kehtestamise otsus

 

2011.10.07_Kortermajad_illustr_puukuur

2012.01.21 Hummuli korterelamu asend

2012.01.21 Hummuli korterelamu krundid

2012.01.21 Hummuli korterelamu maakasutus

2012.01.21 Hummuli korterelamu_olemasolev olukord

2012.01.21 Hummuli korterelamu põhikaart

2012.01.21 Hummuli korterelamu põllud

2012.01.21 Hummuli korterelamu skeem elekter

2012.01.21 Hummuli korterelamu skeem sade

2012.01.21 Hummuli korterelamu skeem vesi

2012.01.21 Hummuli korterelamu tehno

2012.01.21 Hummuli korterelamud 3D 01

2012.01.21 Hummuli korterelamud 3D 02

2012.01.21 Hummuli korterelamud 3D 03

2012.01.21 Hummuli korterelamud krundipiirid

2012.01.21 Hummuli korterelamud seletuskiri

2012.01.21 Hummuli korterelamud skeem side

 

Keskasula detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Hummuli Vallavalitsus on 11.10.2011 korraldusega nr 156 vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Hummuli keskasula korterelamute piirkonna detailplaneeringu projekti, mille eesmärgiks Hummuli aleviku vaba riigimaa munitsipaliseerimine üldkasutatava maana, transpordimaana ning maatulundusmaana; olemasolevate krundipiiride muutmine ning kavandatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine abihoonete ning ühe uue korterelamu ehitamiseks; maa-ala haljastamise ja heakorra nõuete määramine. Samuti on eesmärgiks lahendada ehitiste teenindamiseks vajalike teede, parklate, tehnovõrkude ja rajatiste asukohad ning vajadusel määrata kitsendusi maa avalikku kasutusse võtmiseks ja/või servituutide seadmiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.10.2011-10.11.2011 tööpäevadel, vallavalitsuse lahtiolekuajal Hummuli Vallavalitsuse kantseleis asukohaga Hummuli alevik, Hummuli vald. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 15. november 2011 algusega kell 17.30 Hummuli Vallavalitsuse ruumides.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVALIK ARUTELU

Hummuli Vallavalitsus teatab, et Hummuli aleviku korterielamute piirkonna detailplaneeringu eskiisi tutvustav avalik arutelu toimub 01. novembril 2010 kell 17.30 Hummuli vallamaja II korruse saalis..

Detailplaneeringu eskiisilahendusega on võimalik tutvuda Hummuli Vallavalitsuse kantseleis asukohaga Hummuli alevik, Hummuli vald tööpäevadel vallavalitsuse lahtiolekuajal ning valla kodulehel (www.hummulivv.ee) alates 18.10.2010. Avaliku väljapaneku ajal on õigus planeeringu kohta esitada kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid.


 

Toimetaja: JUTA KARPOV