Load ja teatised

11.08.15


1.    juulist 2015 jõustus uus ehitusseadustik, mis tõi kaasa ehitamises mitmeid muudatusi.

Ehitusseadustikuga saab tutvuda elektroonilises Riigi Teatajas, kus seaduse teksti lõpus on esitatud lisad 1 ja 2. Lisa 1 avab tabeli ehitusteatiste, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta ning Lisa 2 kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta. Ehitusseadustik reguleerib alates jõustumisest 01.07.2015 lisaks hoonetele ka puurkaevu ja tee rajamisega seotud nõudeid. Muudeti oluliselt ehitustegevusega seotud dokumentide taotlemisel riigilõivude osa.

Soovitav on ehitamise kavandamisel konsulteerida valla majandus-ehitusspetsialistiga, sest mõnel juhul võivad erisused nõuetes jääda märkamatuks.

Kuni 20 m2 ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 meetri kõrguste hoonete ehitamisel ei pea vallavalitsust teavitama.

20-60 m2 ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone ehitamisel on vajalik esitada vallavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Kui omavalitsus ei teavita esitajat 10 päeva jooksul pärast teatise esitamist vajadusest andmete lisakontrolliks, võib alustada ehitamist. Hoone valmimisel tuleb esitada kasutusteatis. Ehitusteatis ja kasutusteatis on riigilõivuvabad.

Üle 60 m2 ehitusaluse pinnaga  hoonete ehitamisel peab olema ehitusprojekt ja ehitusluba, kui on tegemist uue ehitamisega, laiendamisega üle 33% või  lammutamisega ja üle 5 meetri kõrge hooned ehitusaluse pinnaga 0 kuni 60 m2. Hoone valmimisel tuleb taotleda kasutusluba.

Ehitusteatis koos ehitusprojektiga on nõutav kui olemasolevat hoonet ehitatakse ümber või laiendatakse algsest mahust kuni 33%, hoone valmimisel esitatakse kasutusteatis koos ehitamise aluseks olnud projektiga.

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.

Ehitamist tuleb alati dokumenteerida. Ehitamise käigus tuleb koostada ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid. Tõendatud peab olema elektrijuhtmestiku paigaldus, pottsepatööd, veevarustuse ja kanalisatsioonitööd, kütteseadmete paigaldus.

Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni 7 aastat ehitusloa kehtima hakkamisest.

Ehitusseadustiku alusel tehtavate toimingute läbivaatamise eest makstavad riigilõivud on järgmised:

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 150 eurot, lammutamise puhul 30 eurot. Kasutusloa taotluse läbivaatamise eest 30 eurot.

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest 250 eurot, lammutamisel 30 eurot. Kasutusloa taotluse läbivaatamise eest 60 eurot.

Rajatiste puhul tasutakse riigilõivu väiksemate ehitiste ehitus- ja kasutusloa läbivaatamise puhul 30 eurot ning suuremate puhul 250 eurot, lammutamisel 30 eurot, kasutusloa puhul 60 eurot.

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

Projekteerimistingimuste läbivaatamise eest on riigilõiv 25 eurot.

Ehitisregistri andmed korrastatakse 2020. aasta 1. jaanuariks, mille käigus tuleb kanda registrisse kõik sinna seni kandmata hooned. Kui hoone on registrist puudumisest hoolimata rajatud igati õiguspäraselt ning omanikul on olemas vastavad dokumendid (maakasutusõigus, ehitusluba, riikliku vastuvõtukomisjoni akt või muud dokumendid), kannab vald ehitise nende alusel registrisse.

Oma ehitiste andmeid saab igaüks kontrollida ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee.

Ebaseaduslike hoonete ehitisregistrisse kandmise eest tuleb tasuda riigilõivu 500 eurot. Ehitusseadus kehtis alates 01.01.2003 kuni 30.06.2015 ning sellel perioodil alustatud ehitistel peab olema ehitamiseks väljastatud ehitusluba või kirjalik nõusolek.

Hummuli Vallavalitsuse arvelduskonto EE351010202000579002.

Lisainfo:
Hugo Müller
Majandus-ehitusspetsialist
tel 5332 6616
e-post: hugo@hummulivv.ee   

Toimetaja: JUTA KARPOV