2016. aasta hajaasustuse programmi raames rahastatud taotlused

Hummuli Vallavalitsus otsustas 30. juuni 2016 istungil rahastada hajaasustuse programmi esitatud järgmised taotlused:


Korralduse nr 96 kohaselt

1. Toetuse saaja: Aleksander Zemskov  

2. Projekti nimetus ja tegevused: Ransi küla Liivamäe kinnistu veesüsteemi rajamine
3. Toetuse suurus: 4229,30 (riigilt 2114,65  ja omavalitsuselt 2114,65) eurot.

 

Korralduse nr 97 kohaselt

1. Toetuse saaja: Kaius Tiigi  

2. Projekti nimetus ja tegevused: Puurkaevu rajamine kinnistule: Turba talu, Kulli küla
3. Toetuse suurus: 5800 (riigilt 2900  ja omavalitsuselt 2900) eurot.

 

Korralduse nr 98 kohaselt

1. Toetuse saaja: Johan Ronimois  

2. Projekti nimetus ja tegevused: Alamõisa küla Mäe kinnistu veesüsteemide rajamine

3. Toetuse suurus: 5396 (riigilt 2698  ja omavalitsuselt 2698) eurot.

 

Korralduse nr 99 kohaselt 

1. Toetuse saaja: Toomas Kornet 

2. Projekti nimetus ja tegevused: Raudsepa m/ü veevarustussüsteemid

3. Toetuse suurus: 6240 (riigilt 2195,35 ja omavalitsuselt 4044,65eurot.

 

Korralduse nr 100 kohaselt

1. Toetuse saaja: Albert Rüütel

2. Projekti nimetus ja tegevused: Saarepuu talu veefiltri süsteemi ehitus

3. Toetuse suurus: 519 (omavalitsuse eelarvest) eurot.

 

Korralduse nr 101 kohaselt

1. Toetuse saaja: Kaja Joosep

2. Projekti nimetus ja tegevused: Pendi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus:  1496 (omavalitsuse eelarvest) eurot.

Korralduse nr 102 kohaselt

1. Toetuse saaja: Jüri Joonas

2. Projekti nimetus ja tegevused: Uubi, Alamõisa küla, Hummuli vald, kanalisatsiooni rajamine

3. Toetuse suurus:  2581,72  (omavalitsuse eelarvest) eurot.

 

 

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

3.05.16

21. märtsist 2016 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt kõikides Valgamaa valdades. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2016);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2011-2015, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates. 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 17.03.2016 nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument".

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Toetatavate valdkondade pingerida

1) veesüsteemide rajamine, 
2) kanalisatsioonisüsteemi rajamine,
3) juurdepääsutee ehitamine,
4) autonoomse elektrisüsteemi rajamine.

 

JUHENDMATERJALID

 

Info salvkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Info puurkaevude rajamise kohta Keskkonnaameti veebilehel

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Hajaasustuse programmi info Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel

 
 
Toimetaja: JUTA KARPOV