Hajaasustuse prgrammi taotlusvoor avatud

27.03.15


Hajaasustuse programmi rakendatakse 2015. aastal kõikides Valgamaa valdades. 
Taotluste vastuvõtmist alustatakse 16. märtsist ning nende esitamise tähtpäev on 18. mai 2015.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
 • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest. 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist).

Programmdokument ja taotluse vormid
Taotluste hindamise komisjoni koosseis

 • Eelistatud sihtrühmad - lastega pered
   
 • Toetatavate valdkondade pingerida
  1) veesüsteemide rajamine, 
  2) juurdepääsutee ehitamine,
  3) kanalisatsioonisüsteemi rajamine,
  4) autonoomse elektrisüsteemi rajamine.

JUHENDMATERJALID

Puurkaevude käsitlus veeseaduses – Antti Tooming,  Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

Reovee puhastamine hajaasustusalal – Galina Danilišina, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Toimetaja: JUTA KARPOV

2015. aasta hajaasustuse programmi raames rahastatud taotlused

11.08.15

Hummuli Vallavalitsus otsustas 03. juuli 2015 istungil rahastada hajaasustuse programmi esitatud järgmised taotlused:

 

Korralduse nr 152 kohaselt

1. Toetuse saaja: Mare Mirošnitšenko

2. Projekti nimetus ja tegevused: Kulli küla Lüüdi kinnistu veesüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 5178,66  (riigilt 2589,33 ja omavalitsuselt 2589,33) eurot.

4. Omafinantseering: 2589,34  eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 15 kuud alates toetuslepingu sõlmimisest. 

 

Korralduse nr 153 kohaselt

1. Toetuse saaja: Anneli Hunt

2. Projekti nimetus ja tegevused: Puide küla Metsatuka kinnistu veesüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 3462,66  (riigilt 1731,33 ja omavalitsuselt 1731,33) eurot.

4. Omafinantseering: 1731,34  eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 15 kuud alates toetuslepingu sõlmimisest.

 

Korralduse nr 154 kohaselt 

1. Toetuse saaja: Jüri Joonas 

2. Projekti nimetus ja tegevused: Alamõisa küla Uubi kinnistu veesüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 3802 (riigilt 1901 ja omavalitsuselt 1901) eurot.

4. Omafinantseering: 1902 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 15 kuud alates toetuslepingu sõlmimisest. 

 

Korralduse nr 155 kohaselt

1. Toetuse saajad: Kaja Joosep ja Jüri Päss  

2. Projekti nimetus ja tegevused: Alamõisa küla Pendi kinnistu veesüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 4402,66 (riigilt 2201,33  ja omavalitsuselt 2201,33) eurot.

4. Omafinantseering: 2201,34 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 15 kuud alates toetuslepingu sõlmimisest. 

 

Korralduse nr 158 kohaselt

1. Toetuse saaja: Valter Margus

2. Projekti nimetus ja tegevused: Elbra talu Alamõisa küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 2423,72  (riigilt 1211,86 ja omavalitsuselt 1211,86) eurot.

4. Omafinantseering: 1211,88  eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 15 kuud alates toetuslepingu sõlmimisest. 

 

Toimetaja: JUTA KARPOV