Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2014

01.08.2014

 

Hummuli Vallavalitsus otsustas 08. juuli 2014 istungil rahastada hajaasustuse programmi esitatud järgmised taotlused:

 

Korralduse nr 107 kohaselt

1. Toetuse saaja: Kalle Kartau

2. Projekti nimetus ja tegevused: Puide küla Lusti kinnistu puurkaevu rajamine

3. Toetuse suurus: 3609,26 (riigilt 1804,63 ja omavalitsuselt 1804,63) eurot.

4. Omafinantseering: 1804,64 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 30. oktoober 2015

 

Korralduse nr 108 kohaselt - 

1. Toetuse saaja: Meelis Jürisson 

2. Projekti nimetus ja tegevused: Alamõisa küla Koidu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 2105,30  (riigilt 1052,65 ja omavalitsuselt 1052,65 ) eurot.

4. Omafinantseering: 1052,65 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: leping lõpetatud programmi tingimustele mittevastavuse tõttu.

 

Korralduse nr 109 kohaselt

1. Toetuse saaja: Tarmo Põrk

2. Projekti nimetus ja tegevused: Soe küla Lepa 1 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 2822,50 (riigilt 1411,25 ja omavalitsuselt 1411,25) eurot.

4. Omafinantseering: 1411,25 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 30. oktoober 2015.

 

Korralduse nr 110 kohaselt

1. Toetuse saaja: Anneli Mumm

2. Projekti nimetus ja tegevused: Puide küla Vana-Romsle kinnistu juurdepääsutee ehitamine

3. Toetuse suurus: 6500 (riigilt 3250 ja omavalitsuselt 3250) eurot.

4. Omafinantseering: 7784,80 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 30. oktoober 2015.

 

Korralduse nr 111 kohaselt

1. Toetuse saaja: Reet Suits

2. Projekti nimetus ja tegevused: Kulli küla Oru talu veesüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 4525,26 (riigilt 2262,63 ja omavalitsuselt 2262,63) eurot.

4. Omafinantseering: 2262,64 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 30. oktoober 2015.

 

Toimetaja: JUTA KARPOV

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

12.05.2014

Valga maavalitsus teatab, et 1. aprillist 2014 on hajaasustuse programmi  taotlusvoor avatud Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Palupera, Puka, Põdrala, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. juuni 2014. Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele.

Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

 

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

 

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2014 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt alates 1. jaanuarist 2014 (või sünnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele, kuid tema leibkonda ei pea kuuluma kuni 18-aastast isikut või kuni 35-aastast puudega isikut. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse  panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest.Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord.

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.  

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist).

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud regionaalministri käskkirjaga 18.03.2014 nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm".

 

 

JUHENDMATERJALID

 

Puurkaevude käsitlus veeseaduses – Antti Tooming,  Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

Reovee puhastamine hajaasustusalal – Galina Danilišina, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Toimetaja: JUTA KARPOV