Hajaasustuse programmist rahastatud taotlused 2013

19.11.2013

Hummuli Vallavolikogu otsustas 13. novembri 2013 istungil rahastada hajaasustuse programmi esitatud järgmised taotlused:

 

Otsuse nr 8 kohaselt

1. Toetuse saaja: Margi Vähi

2. Projekti nimetus ja tegevused: Mäe-Saare talu kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

3. Toetuse suurus: 2120,48 (riigilt 1060,24 ja omavalitsuselt 1060,24) eurot.

4. Omafinantseering: 1119,52 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 31. detsember 2014

 

Otsuse nr 9 kohaselt

1. Toetuse saaja: Valeri Kolbin

2. Projekti nimetus ja tegevused: Lillemäe kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3. Toetuse suurus: 1997,53 (riigilt 998,76 ja omavalitsuselt 998,77) eurot.

4. Omafinantseering: 998,77 eurot.

5. Projekti elluviimise kavandatav lõpukuupäev: 31. detsember 2014

Toimetaja: JUTA KARPOV
25.09.2013

Valga Maavalitsus teatab, et 23. augustil 2013 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Helme, Hummuli, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna elukohajärgsesse vallavalitsusse. Taotluste esitamise tähtaeg on  6. oktoober 2013.

 

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele.

 

Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

1. taotleja alaline elukoht on hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;

2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013 alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele toetust taotletakse;

3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 

18-aastase isiku, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013 alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele toetust taotletakse;

4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 

Kaastaotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle alaline elukoht on hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (s.h rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1. jaanuarist 2013). Kaastaotlejale ei laiene alla kuni 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

 

Taotluse koostamist kavandades tasub silmas pidada, et projekti elluviimisega tuleb toetatud tegevuse osas terviklik lahendus – projekti lõpptulemusena peab olema joogivesi kättesaadav,  kanalisatsioonisüsteem toimiv, juurdepääsutee aastaringselt kasutatav või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

 

Toetus

Toetus koosneb riigi ja kohalike omavalitsuste vahenditest.

Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 33,33% abikõlblikest kuludest.

 

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetus.

 

Taotluste esitamine

Programmdokumendi nõuetele vastav taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada kohalikule omavalitsusele. Töid on lubatud alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Vee kvaliteedi analüüsid, uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud ja teostusjoonised on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

 

Programmdokument ja taotlusvormid

Hummuli valla taotluste hindamise komisjon

 

JUHENDMATERJALID

 

Puurkaevude käsitlus veeseaduses – Antti Tooming,  Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

Reovee puhastamine hajaasustusalal – Galina Danilišina, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

Toimetaja: JUTA KARPOV